communitas אביגיל יבגניה ארונסון

הנחייה:
מאיה אטון

 

Communitas הוא מושג מתחום האנתרופולוגיה והוא מתאר קהילה ללא מבנה או היררכיות, הנמצאת במצב של מעבר. 

אביגיל יבגניה ארונסון יוצרת מערכת אקולוגית המקשרת בין אורגניזמים וחומרים שונים. 

למערכות חיים שנוצרות ישנו הגיון פנימי שנראה מוכר מעולם החי והצומח, אך הגבולות בין החומרים במיצב מטושטשים. בתוך צמר כבשים גדלים צמחים, חרס הוא עמוד שדרה חייתי ועור תלוי הוא סימביוזת חיידקים ושמרים מיובשת. 

communitas אינו אפשרי מחוץ לחלל התערוכה כיוון שהם ניזונים זה מזה, זקוקים לתנאים ייחודיים, ותלויים במערכות השקיה והזנה אוטומטיות וידניות.

הקהילה של ארונסון כוללת פרטים מהחי , הצומח, הדומם והמיקרוסקופי הנמצאים במצב ביניים – חלקם חיים, חלקם מתים או נמצאים במצב לא ידוע.