Branch Prediction אהרון צור וקיריל בניך

הנחייה:
אלי משה

ארכיטקטורות מעבד מודרניות משתמשות בעיבוד צינורות על ידי חלוקת כל פקודה שתטופל במספר שלבים כך שניתן להגביר את תדר השעון, מה שיקצר את זמני הביצוע הכוללים של תוכניות.

נדרש מנבא ענפים כדי למקסם את קצב החיזוי המוצלח, ובכך להאיץ את ביצוע התוכנית.

הפרויקט כולל מעבד RISC בצינור (MIPS Architecture) עם 2 גרסאות של יחידות חיזוי ענף:

  • אחת המשתמשת בלימוד מכונה (Perceptron)
  • ואחת באמצעות מכונת מצבים

תוכניות מיון (כאמת מידה) השוו את הפתרונות מבחינת ביצועים