Zone אוה בבושקין

הנחייה:
מתי הראל

בסדרת הדפסים שלה, מהדהדת אוה בבושקין בשאלות בנוגע למעמדה הדוחק של הפריפריה הגאוגרפית והחברתית במציאות חיינו. הדימויים בעבודות של בבושקין, שנולדה באוקראינה, מודפסים מתוך צילומי משפחה, רסיסי זכרונות  ודמיון, הם חושפים את החצר האחורית של התרבות, מרחב בו הנפש יכולה לשוטט מחוץ לקודים של הזמן ״האמיתי״.