In-touch איליה סברדלוב

הנחייה:
בן בן חורין ורחל דהן

אפליקצית תקשורת משפחתית המבקשת לבחון כיצד באמצעות פעולות דיגיטליות משותפות, המעוצבות באופן נגיש ומכבד, ניתן לחזק את תחושת השייכות של בני הגיל השלישי לחוויה המשפחתית והכללית בכך להגביר את תחושת המסוגלות טכנולוגית ולהקל על הבדידות אשר התעצמה בתקופת הקורונה הנכיחה את נחיצות התקשורת הדיגיטלית לגיל השלישי ככלי לשמירה על קשרים חברתיים ובריאות הנפש.