NAKI אסטין מחלב

הנחייה:
ניר זיגל

הפחתת שימוש במים וביטול אריזות פלסטיק במוצרי היגיינה אישית 

NAKI היא הצעת עיצוב לסדרת מוצרי היגיינה – סבון, שמפו ומשחת שיניים – המבקשת להפחית את נפח וכמות הפסולת באמצעות שינוי בתצורה ובמצב הצבירה של המוצרים והמארזים שלהם. המוצרים בסדרה מציעים ריטואל חדש שתפקידו להביא לשינוי בהרגלי הצריכה והשימוש במהלך הרחצה היומיומית. 

פיתוח הפרויקט נולד ממחקר ומיפוי של המצב הקיים בתחום ובחינה של הרגלי הצריכה. תכנון ועיצוב המוצרים נשען על הערכים: הפחתה, שימוש מחדש ומחזור (RRR Reduce Reuse Recycle) ועל הגישה הדוגלת בחשיבה על מוצרים מעריסה לעריסה.

העקרונות המובילים בפיתוח הפרויקט:

שינוי מצב צבירה – המהלך המרכזי בפרויקט, שינוי מצב הצבירה של מוצרי ההיגיינה –  מנוזל למוצק, נוצר כדי להשפיע על תהליכי הייצור והצריכה. ההשפעה מתבטאת בחיסכון במים שכן הם מהווים חלק גדול מהרכבם (80% בשמפו, 38% סבון נוזלי, 20% -40% משחת שיניים ). החתירה לחיסכון במים מגיבה למשבר האקלים והגידול המתמשך באוכלוסייה העולמית. 

חשיבה מחודשת על אופני האריזה – שינוי מצב הצבירה של המוצרים, מאפשר צורות אריזה חלופיות שאינן דורשות אטימה ושימוש בחומרים כמו פלסטיק. 

בחירה חומרית – עבודה עם חומרי גלם שהם עמידים לאורך זמן, עוברים עיבוד מינימלי וניתנים לשימוש מחודש בתעשייה.

שינוי הרגלים אצל המשתמשים – המוצרים מציעים מינונים מדודים המסמנים את הכמויות הרצויות לכל פעולה, לטובת חיסכון בחומר וצמצום פחת של חומרים פעילים.