Down to Earth יאנה אסקין

הנחייה:
ניר ייני ודקל מימון

מיתוג תנועה אקטיביסטית אשר עוסקת בסוגיות אקולוגיות ואנושיות כאחד ומחברת בין משברים נפשיים וגופניים לבין משברים סביבתיים-אקולוגיים. כגון תופעת דיכאון וחרדת האקלים, תופעת פליטי אקלים וצדק אקלימי-חברתי. התנועה משקפת את האדם בתוך המשבר ומתוך זה קוראת לנקיטת פעולה במטרה לצמצם את נזקי משבר האקלים, בסביבה, בטבע ובחברה כולה.