Trippin’ Troll Trucker Tales יוני בראל ואביב מנוח

הנחייה:
ד"ר גנית ריכטר, ד"ר רנארד גלוזמן

המשחק T4 בודק את מידת השפעתם של משחקי מחשב שיתופיים על לכידות קבוצתית. הנחת המוצא של הפרויקט היא כי שיתוף פעולה בין קבוצות אפקטיבי יותר כאשר התפקידים של המשתתפים מוגדרים היטב. 

לצרכי המחקר, פותח משחק המחייב עבודת צוות בשביל להצליח בו. במשחק חבורת טרוליות משאילות את קרון הקידוח של שכניהם הגמדים לסיבוב. רק שיתוף פעולה בין הצוות יכול למנוע מהקרון להתפרק לפני שהוא מגיע ליעד.