Cats in the Wildlands לונה ליכטר

הנחייה:
אורן אליאב

לונה ליכטר מתארת בתערוכת הגמר שלה עולם אלטרנטיבי שבו החתולים ממלאים את תפקיד הגיבורים, התושבים. ליכטר משתמשת בדימוי שנוצר על ידי אינטליגנציה מלאכותית ומעבדת אותו עד כדי ניכור מסוים מהטבע המוכר לנו. החתולים משוטטים, משחקים ונחים בעולם הזה, הרחק מסכנות שנוצרו על ידי האדם.