More Than Meets the Eye מיכל ריפמן

הנחייה:
יעל בוגן וקובי פרנקו

פרויקט המציג נקודת מבט אישית המבקשת להנגיש את היופי שקיים בעולם הדתי שעבור רבים נתפס לעיתים בצורה שלילית ומרתיעה.

כרזות למועדים משמעותיים של שבתות, רגלים וטקסי מעבר מעוצבות בשפה חזותית "חילונית" ועכשווית בליווי רובד אישי, במטרה ליצור חיבור והזדהות.