EyeSave עדי יערי וסרגיי בלינוב

הנחייה:
ד"ר מרסלו שיכמן ומר אייל נוסבאום

EyeSave היא מערכת מבוססת עיבוד תמונה והתראות בזמן אמת, המסייעת לפעילות השוטפת של גני ילדים. למערכת מספר יישומים אפשריים: מעקב באמצעות מצלמות אחר נוכחות הילדים בגן, זיהוי כניסת זרים לגן וזיהוי אינטראקציות חברתיות למעקב של הגננת ואף למטרות מחקר.