Transmission of light rays to optical fibers with the help of cones רפאל שמואל

הנחייה:
ד"ר גבראילה פורמן דופרמן, ד"ר זאב וויצמן

הפרויקט עוסק במחקר שבודק את המהלך של קרניים הנקלטות מהשמש ונכנסות לבסיס חרוט חלול שמצופה במראה. כאשר בקצה בקודקוד החרוט מחובר סיב אופטי שמעביר את שמעביר את הקרניים הנקלטות לחלל  חשוך לצורך הארת החלל.

מטרת המחקר היא לבדוק את יעילות קליטת הקרניים הבאות מהשמש ובאיזה מידה הקונוס מרכז אותם, ומעביר אותם דרך הסיב

"למדידת עוצמת אור השתמשתי במכשיר הנקרא פוטומטר  ומדדתי ביחידות LUX וכדי למצוא את הגודל ב LUMAN הכפלתי בשטח החתך." מסביר שמואל 

"למדידת אורכי הגל בתחום הנראה היוצאים מקודקוד החרוט השתמשתי בספקטרום אנלייזר בתחום הנראה שימדוד איזה אורכי גל יוצאים מקודקוד הקונוס ומה רוחב הפס המתקבל ביציאה של הקונוס ומה רוחב הפס המתקבל ביציאה של הסיב.

השתמשתי גם במד הספק שבודק את ההספק של אורך גל מסוים שנקלט בקצה הקונוס או בקצה הסיב."