SyncAlong שני לוי ואימן אל והבאני

הנחייה:
ד"ר מרסלו שיכמן ומר אייל נוסבאום

מערכת למדידת סנכרון תנועה ופידבק למשתמש בטכנולוגיית מציאות רבודה במסגרת פעילות ספורטיבית משותפת ודרך חיבור תקשורת בזמן אמת. 

SyncAlong היא מערכת היודעת להעריך פעילויות מסונכרנות המבוצעות בו-זמנית באמצעות חיבור וידאו עמית-לעמית. המערכת משתמשת בזיהוי תנוחות אדם בזמן אמת, מנתחת סנכרון תנועה של המשתתפים ומתרגמת אותו לפידבק בטכנולוגית מציאות רבודה. המערכת מאפשרת קביעת פגישות ספורטיביות עם אנשים מבוגרים וכוללת סט פעילויות מותאם לאנשים מבוגרים, תמיכה קולית לפקודות בסיס וממשק פשוט למשתמש המבוגר.

הפרויקט נעשה בשיתוף עם המרכז לעיצוב וטכנולוגיה ע"ש מיכל ואברהם כדר, שנקר.