Did You Miss Me in Your Sleep תמר לזר

הנחייה:
מירב שחם ואירה שטרום

סיפור המתאר מערכת יחסים בין ילדה והארנב שלה, כאשר קיים מתח גדול בתפיסה של כל אחד מהם לגבי טיב הקשר ביניהם. בעוד הילדה מפגינה חיבה ואהבה גדולה כלפי הארנב, הארנב מרגיש כלוא וחנוק על ידה. הילדה היא מקור הסבל העיקרי של הארנב, ואילו הארנב הוא מקור אושר גדול עבור הילדה.